Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021

Generalforsamling Hjørring Automobilsports Klub 26. maj 2021

Årets generalforsamling blev afholdt ved Brdr. Hosbond Hjørring. Der var mødt ca. 20 medlemmer op.

Generalforsamlingen blev afholdt efter den udsendte dagsorden.

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Ivan Hansen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 – Formandens beretning

Brian Andersen fremlagde formandens beretning, hvor han sagde tak til alle de fremmødte. Grundet Corona har årets generalforsamling været udsat, men nu blev det endelig muligt at afholde den.

Årets beretning er nok den korteste beretning, han har fremlagt. 2020 har været et forfærdeligt år for motorsporten p.g.a. Corona. Vi havde i 2020 planer om ekstra uddannelse af official, foredrag, klubaftener og afholdelse af åbne løb m.v., men alt måtte aflyses.

Det har dog været muligt for klubbens medlemmer at deltage i nogle løb som blev kørt mellem Corona nedlukningerne i 2020. Klubben har været repræsenteret i ca. 15-20 aktiviteter.

Vi har opsagt vores klublokale i Astrup, så nu har vi kun vores lagerlokale til opbevaring af materiel.

Når der bliver flere lempelser, må vi have gang i nogle aktiviteter igen. Forslag til aktiviteter modtages gerne. Lige nu er al focus på vores JFM løb den 20. juni.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.

Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et underskud på 1.003 kr. Det må siges at være et tilfredsstillende resultat i et år næsten uden aktiviteter. Heldigvis har de fleste af klubbens medlemmer været loyale og indbetalt kontingent. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev vedtaget uændret kontingent for 2021.

Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5 – Valg af formand

Ikke aktuelt i år. (kun i lige årstal)

Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kaj Jensen og Randi Rasmussen blev enstemmigt genvalgt.

Louis Sørensen blev valgt enstemmigt genvalgt til 1. suppleant, og Morten Larsen blev enstemmigt genvalgt til 2. suppleant.

Pkt. 7 – Valg af udvalg

Der er p.t. ingen udvalg.

Pkt.8 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Ivan Hansen blev enstemmigt genvalgt til revisor, og Per Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9 - Eventuelt

Grundet det specielle ”Corona år” blev der ikke valgt nogen til ”Årets HAKér”.

Stillingen i klubmesterskabet for 2020 var følgende. Der blev uddelt præmier for klubmesterskabet 2020 i klubrally. Stillingen var følgende:

Nr. 1 Claus Ohlsson og Amanda Melchorff

Nr. 2  Frederik Lundtoft

Nr. 3 Tom Nielsen og Brian Andersen

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

 Referatet skrevet af Randi Rasmussen

Generalforsamling 2021

Hjørring den 26. april 2021

 

 HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 Den årlige generalforsamling afholdes

 Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30

 hos Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej, Hjørring

DAGSORDEN:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Valg af formand. Ikke aktuel i år (Kun i lige årstal).

Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Kaj Jensen og Randi Rasmussen).

Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Morten Larsen).

      7. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).

      8. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Per Jensen).

      9. Eventuelt, herunder:

  • Valg af årets HAK’er
  • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2020 i klubrally

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød. 

Af hensyn til mad og overholdelse af Coronaregler kræves der i år tilmelding.

Du skal derfor tilmelde dig til Randi (mobil 41326051 eller Messenger) senest søndag 23. maj 2021.

Med venlig hilsen

Randi Rasmussen

Bestyrelsen

__________________________________________________________________________________

Referat Generalforsamling 22. januar 2020

Generalforsamling Hjørring Automobilsports Klub 22. januar 2020

 

Årets generalforsamling blev afholdt ved Brdr. Hosbond Hjørring. Der var mødt ca. 30 medlemmer op.

Generalforsamlingen blev afholdt efter den udsendte dagsorden.

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Jørgen Holst blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 – Formandens beretning

Brian Andersen fremlagde formandens beretning, som omtalte de mange aktiviteter som klubben havde holdt i 2019. Han nævnte også hvilke aktiviteter i andre klubber, hvor klubbens medlemmer havde deltaget.  Beretningen indeholdt også lidt om hvilke kommende aktiviteter/løb der kan forventes at blive i 2020.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.

Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 6.129 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 109.236 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev vedtaget uændret kontingent for 2020.

Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5 – Valg af formand

Brian Andersen blev enstemmigt genvalgt.

Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Emil Hornemann og Lars Ditlev blev enstemmigt genvalgt.

Louis Sørensen blev valgt enstemmigt genvalgt til 1. suppleant, og Morten Larsen blev enstemmigt genvalgt til 2. suppleant.

Pkt. 7 – Valg af udvalg

Der er p.t. ingen udvalg.

Pkt.8 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Ivan Hansen blev enstemmigt genvalgt til revisor, og Per Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9 - Eventuelt

Her var en kort drøftelse omkring brugen af klublokalet i Astrup. Det er MEGET få medlemmer der har været derude til klubaftener, så bestyrelsen overvejer om vi skal fortsætte med det i fremtiden.

Der var ønske om at vi får genoptrykt klistermærkerne med HAK logo til bilerne. Der var også forslag om, at vi deltager i nogle af de arrangementer der er i Hjørring by. F.eks. ”Biler -Biler” som Hjørring Handel holder. Det er en god måde at få PR for klubben.

Lars Boelt og Kenneth Nicolajsen blev som hold valgt til årets HAKér. Begrundelsen var at de som helt nye indenfor motorsport i fællesskab har bygget en racerbil helt fra bunden, og at de har været en god repræsentant for klubben ved at deltage i mange løb rundt i Jylland. De viser et fantastisk ”makkerskab”.

Der blev uddelt præmier for klubmesterskabet 2019 i klubrally.

Nr. 1 var Lars Boelt og Kenneth Nicolajsen

Nr. 2 var Claus Ohlsson og Amanda Melchorff

Nr. 3 var Christian Frost

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

 Referatet skrevet af Randi Rasmussen

Generalforsamling 2020

Hjørring den 2. januar 2020

HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

Den årlige generalforsamling

afholdes

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30

 hos Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej, Hjørring

DAGSORDEN:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Valg af formand. På valg er Brian Andersen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Lars Ditlev og Emil Hornemann – Emil blev sidste år valgt i Anja´s restperiode).

Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Morten Larsen).

Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).

Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Per Jensen).

Eventuelt, herunder:

Valg af årets HAK’er

Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2019 i klubrally

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød. 

Af hensyn til mad, må du meget gerne give besked til Randi om du kommer.

Med venlig hilsen

Randi Rasmussen

Bestyrelsen