Generalforsamling 2024

Udsendt d.27/12-2023


HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB
Den årlige generalforsamling
afholdes
Onsdag den 24. januar 2024 kl. 19.30
hos Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej, Hjørring


DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
    herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.


4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.


5. Valg af formand. (På valg er Brian Andersen).


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Emil
    Hornemann og Kenneth Thomsen).

    Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Kasper Andersson).


7. Valg af udvalg:
    PR-udvalg (Bestyrelsen foreslår at nedlægge udvalget).


8. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Per Jensen).


9. Eventuelt, herunder:
    • Valg af årets HAK’er
    • Uddeling af pokaler for klubmesterskab i klubrally 2023


Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød.
Af hensyn til mad bedes du tilmelde dig til Randi (mobil 41326051 eller Messenger)
senest søndag 21. januar 2024.


Med venlig hilsen
Randi Rasmussen
Bestyrelsen


Referat:

Generalforsamling Hjørring Automobilsports Klub 24. januar 2024


Årets generalforsamling blev afholdt ved Brdr. Hosbond Hjørring. Der var mødt 26 medlemmer.
Generalforsamlingen blev afholdt efter den udsendte dagsorden.


Pkt. 1 – Valg af dirigent
Ivan Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.


Pkt. 2 – Formandens beretning
Brian Andersen fremlagde formandens beretning, hvor han sagde tak til alle de fremmødte.
Formandens beretning:
Det har været et hektisk år, med alt for mange aktiviteter for undertegnede. Rallyudvalg og arbejde
har gjort, at der ikke har været nok tid til klubliv og andre aktiviteter.
Klubbens medlemmer har deltaget i rigtig mange løb i 2023. Det er indenfor flere grene herunder
Baneløb, Klubrally, Rally og Hill Climb. Det er virkelig dejligt at HAK er repræsenteret ude omkring ved
de forskellige løb, både i ind- og udland.
Morten Larsen har overtaget arbejdet omkring HAK hjemmeside. Husk at sende info om løb eller del
det på FB-gruppen, så følgere kan se hvor fedt vi har det. F.eks som ved HillClimb Bergrennen med
blæst og regn.
Vi måtte desværre af forskellige årsager aflyse det planlagte ”Rally Vendsyssel” i 2023, og der bliver
ikke noget i 2024, da Rallykalenderen er meget booket.
Vi har opsagt medlemskabet af Hjørring Handel, da vi ikke føler at vi får nok ud af det.
Mit mål er at der i 2024 bliver flere aktiviteter herunder:
• Faste klubaftener 1. onsdag kl. 19.30 hos Hosbond.
• Kurser i klubben for løbsledere og officials.
• 4 lokale klubløb, datoer findes snart. Første løb 24/3
• OF364 kursus
• Hosbond klubrally JFM
• Samt andre ideer fra medlemmerne
Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Pkt. 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et underskud på 2.860 kr, hvilket er et
tilfredsstillende resultat, da der bevidst er afholdt flere gratis arrangementer for klubbens medlemmer.
Klubbens egenkapital ultimo 2023 er 104.072 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget uændret kontingent for 2024.


Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag.
Ingen.


Pkt. 5 – Valg af formand
Brian Andersen blev enstemmigt genvalgt til formand.


Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var Emil Hornemann og Kenneth Thomsen. Emil Hornemann ønskede ikke genvalg. Kenneth
Thomsen og Mogens Kirkegaard blev enstemmigt valgt.
Louis Sørensen blev enstemmigt genvalgt til 1. suppleant, og Kasper Anderson blev enstemmigt
genvalgt til 2. suppleant.


Pkt. 7 – Valg af udvalg

Bestyrelsen foreslog at nedlægge det tidligere PR udvalg og i stedet vælge personer løbende til ad-
hoc opgaver når der er noget aktuelt i forbindelse med diverse arrangementer. Der var ingen

bemærkninger hertil, og udvalget blev nedlagt.


Pkt.8 – Valg af revisor og revisorsuppleant
Ivan Hansen blev enstemmigt genvalgt til revisor, og Per Jensen blev enstemmigt genvalgt som
revisorsuppleant.


Pkt. 9 - Eventuelt
Bestyrelsen indstillede Jørgen Holst til Årets HAKér 2023. Begrundelsen var hans ihærdige indsats
med nisseløb, som ryster de frivilige/medlemmerne sammen i sjove aktiviteter.
Jørgen blev enstemmigt valgt til Årets HAKér 2023.
Der blev uddelt præmier for klubmesterskabet 2023. Nr. 1 blev Martin Pedersen, Nr. 2 blev Louis
Sørensen og en delt 3. plads til Thomas Lynge og Morten Larsen.
Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.


Referatet skrevet af Randi Rasmussen