Generalforsamling 2023

Generalforsamling Hjørring Automobilsports Klub 25. januar 2023


Årets generalforsamling blev afholdt ved Brdr. Hosbond Hjørring. Der var mødt ca. 25 medlemmer.

Generalforsamlingen blev afholdt efter den udsendte dagsorden.


Pkt. 1 – Valg af dirigent

Jørgen Holst blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.


Pkt. 2 – Formandens beretning

Brian Andersen fremlagde formandens beretning, hvor han sagde tak til alle de fremmødte.

Bestyrelsen havde et mål om at holde flere aktiviteter, hvilket også er opnået.

Her kan bl.a. nævnes:

 • 2 lukkede klubrally, hvoraf det ene blev holdt som et ”PR arrangement” på Køreteknisk Anlæg.
 • JFM løb i klubrally
 • Klubaftener den første onsdag i måneden hos Brdr. Hosbond, og her har der været fint tilslutning.
 • Deltaget i Open By Night I samarbejde med Hjørring Handel
 • Foredrag med Codriver Jeannet Kvick
 • P-Vagt
 • Nisseløb og julefrokost

 

Stor tak til alle som har været med til at få disse arrangementer afholdt.

 

Derudover har en del af klubbens medlemmer deltaget i mange forskellige løb indenfor Rallysporten og Baneløb.

 

Målet om uddannelse af hjælpere blev desværre ikke opnået, da DASU kursusmateriale ikke var klar. Det er på plads nu for OF344 og OF358, så klubben forventer at holde uddannelse for hjælperne i 2023.

 

Planerne for 2023 er afholdelse af bl.a.:

 • Faste klubaftener 1. onsdag kl. 19.30 hos Hosbond.
 • førstehjælpskursus.
 • 4 lokale klubløb
 • JFM i klubrally 18/6.
 • Medarrangører af DSSR (Rally Vendsyssel) 9/9.
 • Uddannelse af hjælpere

 

Formanden er her i 2023 blevet en del af DASU Rallyudvalg.

I fremtidens arrangementer/løb vil der være krav om mere focus på miljøet og biodiversitet.  

 

Håber at alle er klar til at give fuld gas i 2023.

Tak for ordet.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.

Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et underskud på 965 kr, hvilket er et tilfredsstillende resultat, da der bevidst er afholdt flere arrangementer for klubbens medlemmer.

Klubbens egenkapital ultimo 2022 er 106.932 kr.

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev vedtaget uændret kontingent for 2023.


Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag.

Ingen.


Pkt. 5 – Valg af formand

Ikke aktuel, da der kun er valg af formand i lige årstal.


Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Randi Rasmussen og Kaj Jensen. Kaj Jensen ønskede ikke genvalg. Randi Rasmussen og Morten Larsen blev enstemmigt valgt.

Louis Sørensen blev enstemmigt genvalgt til 1. suppleant, og Kasper Andersson blev enstemmigt genvalgt til 2. suppleant.


Pkt. 7 – Valg af udvalg

Bestyrelsen foreslog at nedlægge det tidligere rallyudvalg, og i stedet nedsætte en styregruppe til de enkelte løb. Der var ingen bemærkninger hertil, og udvalget blev nedlagt.

Det nuværende ”PR-udvalg” fortsætter, og Brian Rasmussen og Allan Andersen blev begge genvalgt.


Pkt.8 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Ivan Hansen blev enstemmigt genvalgt til revisor, og Per Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.


Pkt. 9 - Eventuelt

Der var ingen emner til Årets HAKér 2022.  

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

 

 

 

 Referatet skrevet af Randi Rasmussen